Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ένα σημαντικό μέρος της νομοθεσίας της οποίας έχουν αρμοδιότητα εφαρμογής οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είναι κοινοτική, δηλαδή συνιστά κοινοτικό κεκτημένο με το οποίο όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπόχρεα να εναρμονισθούν.

Για το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά στα φαρμακευτικά προϊόντα μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν όλες οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές.

Για το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά στα καλλυντικά προϊόντα, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν όλες οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές.

Για το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού όσο στην Κύπρο, τόσο και σε άλλα κράτη μέλη μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Ως τομεακό επάγγελμα, η φαρμακευτική εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Share