Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ένας εισαγωγέας καλλυντικών προϊόντων από τρίτες χώρες έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  i. Στην περίπτωση όπου η Κύπρος θα είναι η πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

  1. Γνωστοποίηση των εργασιών του στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες γραπτώς
  2. Τήρηση πλήρους Φακέλου Πληροφοριών για τα καλλυντικά προϊόντα τα οποία εισάγει σε διεύθυνση η οποία να αναγράφεται στη σήμανση των προϊόντων
  3. Γνωστοποίηση όλων των καλλυντικών προϊόντων που εισάγει μέσω της ηλεκτρονικής Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
  4. Τήρηση όλων των προνοιών που αφορούν την επισήμανση όπως περιγράφονται στη Νομοθεσία
  5. Γενικότερη τήρηση όλων των προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως υπεύθυνο πρόσωπο

  ii. Στην περίπτωση όπου τα προϊόντα ήδη κυκλοφορούν σε άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα και έχει ήδη καθοριστεί άλλο υπεύθυνο πρόσωπο:

  1. Γνωστοποίηση των εργασιών του στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες γραπτώς
  2. Διασφάλιση ότι τηρείται πλήρης Φάκελος Πληροφοριών για τα προϊόντα σε κάποια Ευρωπαϊκή Χώρα. Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να φαίνεται στην επισήμανση των προϊόντων
  3. Διασφάλιση ότι τα προϊόντα έχουν γνωστοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας CPNP από το υπεύθυνο πρόσωπο
  4. Τήρηση όλων των προνοιών που αφορούν την επισήμανση όπως περιγράφονται στη Νομοθεσία
  5. Γενικότερη τήρηση όλων των προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως διανομέας


Share