Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η Κύπρος από την 1η Ιανουαρίου 2020 ανέλαβε τον ρόλο του Κράτους Μέλους Αναφοράς (Reference Member State - RMS) στα πλαίσια διαδικασιών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μέσω της διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Procedure) και της Αποκεντρωμένης Διαδικασίας (Decentralised Procedure).

Η διαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης με Κράτος Μέλος Αναφοράς την Κύπρο, ισχύει για προϊόντα τα οποία κατέχουν ήδη άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αποκεντρωμένη Διαδικασία ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν κατέχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Για καλύτερη οργάνωση των διαθέσιμων πόρων και προγραμματισμό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν έγκαιρα τα αιτήματα τους αναφορικά με την πρόθεση κατάθεσης και την κράτηση χρόνου κατάθεσης (slot requests).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάθεση slot request αλλά και την κατάθεση αιτήσεων με την Κύπρος ως Κράτος Μέλος Αναφοράς ανευρίσκονται εδώ.


Share