Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων ή δραστικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό ή εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ή δραστικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων ή δραστικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό.

Απαγορεύεται η χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων ή δραστικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς άδεια χονδρικής πώλησης που εκδίδεται από το Συμβούλιο Φαρμάκων.

Οι άδειες χονδρικής πώλησης εκδίδονται μετά από αίτηση στο Συμβούλιο Φαρμάκων και επιθεώρηση των υποστατικών του αιτητή.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα καθορισμένα τέλη εξέτασης της αίτησης και τα τέλη επιθεώρησης.

Η άδεια εκδίδεται εφόσον ο αιτητής πληροί τα πιο κάτω:

1. Διαθέτει κατάλληλους και επαρκείς χώρους, σύστημα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για να διασφαλίζεται η καλή διατήρηση και η καλή διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων
2. Διαθέτει ένα διορισμένο υπεύθυνο με κατάλληλα προσόντα όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο Φαρμάκων:

(α) Πτυχίο Φαρμακευτικής
(β) 'Αλλους πτυχιούχους με 6μηνη τουλάχιστον πρακτική πείρα στη χονδρική ή λιανική πώληση των φαρμάκω
(γ) Απόφοιτους Λυκείου (6ετής μέση εκπαίδευση) με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια πρακτική πείρα στη χονδρική ή λιανική πώληση φαρμάκων.

Το Συμβούλιο Φαρμάκων απαιτεί από τον αιτητή να υποστεί εξετάσεις για άδεια χονδρικής πώλησης. Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο η υποχρέωση αυτή βαρύνει ένα από τους διευθυντές.

Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται όσοι:
(α) Είναι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί στη Δημοκρατία
(β) Αποδεδειγμένα ασκούσαν εργασίες χονδρικής πώλησης κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου Αρ. 70(Ι) του 2001
(γ) Έχουν υποστεί με επιτυχία τις εξετάσεις χονδροπωλών που γίνονταν σύμφωνα με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο Κεφ. 254

Η άδεια χονδρικής πώλησης εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 90 ημέρες από την παραλαβή κατάλληλα συμπληρωμένης αίτησης από το Συμβούλιο Φαρμάκων.
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Φαρμάκων ζητεί αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με την έκδοση της άδειας, η πιο πάνω προθεσμία δύναται να ανασταλεί μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.

Η άδεια χονδρικής πώλησης ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών και ανανεώνεται με την πληρωμή των καθορισμένων τελών ανανέωσης και την υποβολή αίτησης ανανέωσης.
Κάθε άδεια χονδρικής πώλησης του Συμβουλίου Φαρμάκων καταχωρείται σύμφωνα με τον αύξοντα της αριθμό σε μητρώο που ονομάζεται "Μητρώο Αδειούχων Χονδρικής Πώλησης".
Μετά την έκδοση Άδειας Χονδρικής Πώλησης, όλοι οι κάτοχοι επιθεωρούνται από τον Τομέα Επιθεώρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και βάση αξιολόγησης κινδύνου, για να ελέγχεται κατά πόσο τηρούνται οι Κανόνες Καλής Διανομής.Αιτήσεις
Τέλη για Άδειες Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων και Επιθεωρήσεων
Μητρώο Αδειούχων Χονδρικής Πώλησης
Share